QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

* Định nghĩa:

– Chapter là nhóm doanh nhân với nhiều ngành nghề khác nhau, đang hoạt động kinh doanh tại địa phương đó.

– Local là tất cả thành viên đang hoạt động kinh doanh tại quốc gia đó.

– Global là tất cả thành viên toàn cầu.

– Ban điều hành (Chapter) là các thành viên của Chapter, tham gia tổ chức và điều hành các hoạt động của Chapter. Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 1 năm, được thành viên của Chapter bầu và được sự chấp thuận từ Ban điều hành của Local/Global.

– Ban điều hành (Local) là các thành viên của Local, tham gia tổ chức và điều hành các hoạt động của BusinessPro Global tại quốc gia đó. Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 2 năm, được Ban điều hành của các Chapter bầu và được sự chấp thuận từ Ban điều hành của Global.

1. Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc; không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác; không tải lên, đăng, gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư linh tinh”, “thư rác”, “thư gửi hàng loạt”, …và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép hoặc không theo chủ đề đang thảo luận.

* Đại diện tham gia – Ngành nghề – Chuyển sang một Chapter

2. Đại diện tham gia thành viên phải là: Chủ doanh nghiệp/Giám đốc/Giám đốc Kinh doanh.

3. Doanh nghiệp thành viên kinh doanh ngành nghề truyền thống. Trừ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Thành viên cùng ngành nghề thì không được tham gia một Chapter. Thành viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải được Ban điều hành của Chapter chấp thuận.

5. Thành viên tham gia một Chapter tại một thời điểm. Thành viên được phép chuyển sang một Chapter khác khi thành viên tham gia được hơn 06 tháng tại Chapter hiện tại và được Ban điều hành của Chapter mà thành viên muốn chuyển đến chấp thuận bằng văn bản (email). Phí thành viên còn ít hơn 3 tháng thì thành viên phải đóng phí thành viên mới.

* Phí thành viên (Khởi tạo, Duy trì, Chapter) – Bảo lưu – Chế tài

6. Phí thành viên:

– Phí Khởi tạo: 2.000.000 VND (đóng 1 lần duy nhất). Đóng phí cho BusinessPro Global.

– Phí Duy trì: 6.000.000 VND/năm. Đóng phí cho BusinessPro Global.

– Phí Chapter: Đóng phí cho Ban điều hành của Chapter.

* Chưa bao gồm 10% VAT.

7. Bảo lưu phí thành viên tối đa được 01 năm với các thành viên phải tạm vắng do bệnh tật không thể đi lại và không có người đi thay.

8. Khi đến thời hạn thanh toán phí thành viên, nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, phí duy trì chưa được thanh toán thì thành viên đó được xem như không tiếp tục tham gia thành viên.

9. Thành viên phải nộp các khoản chế tài do không tuân thủ hoặc vi phạm các quy định hoạt động của Chapter. Các khoản thu này được đưa vào ngân quỹ của Chapter và Chapter tự quyết định mục đích sử dụng.

* Hiện diện chương trình BConnect – Người đi thay – Vắng mặt

10. Thành viên tham dự chương trình BConnect, định kỳ hàng tháng là bắt buộc. Nếu thành viên vắng mặt thì có thể cử người khác đi thay. Người đi thay phải là thành viên Ban giám đốc Công ty.

11. Thành viên vắng mặt từ 2 buổi trở lên sẽ nhận được thư nhắc nhở và nếu vắng mặt từ 3 buổi liên tiếp sẽ chấm dứt quyền thành viên.

BusinessPro Global chấm dứt quyền thành viên của thành viên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu thành viên vi phạm quy chế hoạt động.