ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

* Điều kiện tham gia thành viên:

 – Doanh nghiệp: Siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

 – Đại diện tham gia: Chủ doanh nghiệp/Giám đốc/Giám đốc Kinh doanh.

 – Được 1 thành viên giới thiệu, bảo lãnh.

Bước 1:

Hoàn tất hồ sơ đăng ký theo biểu mẫu và gửi đến: info@BusinessPro.vn.

 – Phiếu đăng ký thành viên: Download file .doc

 – Giấy đăng ký kinh doanh.

 – 1 tấm hình người đại diện.

Bước 2:

BusinessPro Global thẩm định hồ sơ.

 – Ban Điều hành của Chapter xét duyệt (nếu có).

 – Ban Điều hành của BusinessPro Global xét duyệt cuối cùng.

Bước 3:

 – Đóng phí thành viên.

Bước 4:

 – Thông báo thành viên chính thức.