TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - SLOGAN

BusinessPro Global được thành lập từ năm 2009, nhằm xây dựng cộng đồng doanh nhân hạnh phúc và doanh nghiệp phát triển bền vững. Các hoạt động xoay quanh 4 nhân tố: Cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Trong đó, lấy cá nhân làm nền tảng.

– Tầm nhìn: Xây dựng cộng đồng doanh nhân hạnh phúc và doanh nghiệp phát triển bền vững. 

– Sứ mệnh: Hỗ trợ và thúc đẩy phát triển Cá nhân – Gia đình – Doanh nghiệp – Xã hội.

– Giá trị cốt lõi: Công chính – Trách nhiệm – Hợp tác – Phát triển.

– Slogan: Future of Trust.

Hãy tham gia cùng chúng tôi. Xây dựng và phát triển một cộng đồng công chính, trách nhiệm, hợp tác và phát triển – BusinessPro Global.

CÁC HOẠT ĐỘNG

* BusinessPro Global:

1. Xúc tiến thương mại và đầu tư (Online, Offline).

2. Tư vấn luật doanh nghiệp/đầu tư (miễn phí, Online).

3. Đào tạo kỹ năng (miễn phí, Online). Chủ đề liên quan đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

4. Tư vấn cân bằng cuộc sống (miễn phí, Online).

* Chapter:

1. Kết nối giao thương (Online, Offline). Định kỳ theo tháng.

* BusinessPro TV:

1. Tham gia chia sẻ thực tế trong chuyên mục Câu Chuyện Kinh Doanh trên kênh BusinessPro TV.

2. Giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ trong chuyên mục Cơ Hội Kinh Doanh trên kênh BusinessPro TV.